Kundcase

Stocholm stadsledningskontor

Skolenkäter med esMaker

StockholmsStad_logotypeStandardA4_300ppi_svart

Skolenkäter med esMaker

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret biträder kommunstyrelsen i deras uppdrag att effektivt leda och samordna hela den kommunala verksamheten. Sofie Hellström-Rückert är projektledare på Avdelningen för Välfärdsstyrning som bland annat ansvarar för controllerfunktionen med ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Avdelningen utgör även Stockholm stads statistikenhet. 

-Vi ansvarar dessutom för flera stora utvecklingsprojekt samt genomförande av stadens stadsövergripande brukarundersökningar inom skola, vård och omsorg. I skolundersökningarna har vi sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med Entergate. Verktyget esMaker ger svar på indikatorer som fullmäktige beslutat om och därmed underlag i viktiga beslut inom skolområdet. Entergates enkätverktyg esMaker används även för olika typer av uppföljningar, undersökningar, anmälningar och inbjudningar ute i stadsdelsförvaltningarna.

”Entergate hjälper oss med 15 000 rapporter från 260 grundskolor och 130 gymnasieskolor varje år. ”

-Sofie Hellström-Rückert

Support sedan 2010
Första gången Sofie Hellström-Rückert kom i kontakt med esMaker och Entergate var under 2009. 

– Fördelen med esMaker är att vi kan spara all data från flera år tillbaka samt ha tillgång till data över tid genom vår licens. All data finns sparad sedan 2010, vilket ger oss möjlighet att kunna ta fram intressanta analyser över tid. Det är svårt att hitta ett likvärdigt enkätverktyg, som är så enkelt att använda. I en stor organisation som vår, med många licenserade användare, betyder enkelhet också effektivitet. Personerna som jobbar med support hos Entergate är också alltid hjälpsamma och svarar snabbt och effektivt på alla våra frågor och hjälper oss med specialkörningar av den data som finns lagrad. 

Stadsledningskontoret i Stockholm: Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret biträder kommunstyrelsen i deras uppdrag att effektivt leda och samordna hela den kommunala verksamheten.

Avdelningen för välfärdsstyrning: Avdelningen ansvarar för controllerfunktionen inom välfärdsområdet med ekonomi- och verksamhetsuppföljning, integrerad ledning och styrning, nyckeltalsarbete och resursfördelningssystem. Avdelningen ansvarar även för undersökningar och utgör stadens statistikenhet.

Skolenkäter med esMaker
Stadsledningskontoret genomför varje år en skolenkät där elever på 260 kommunala grundskolor och grundsärskolor i Stockholms stad får svara på frågor, bland annat om hur de upplever undervisningen, samarbetet med lärare och tryggheten i skolan. Svarsfrekvensen ligger konstant på cirka 80 procent. 

– Entergate har ett stort och viktigt uppdrag att skapa rapporter från dessa årliga skolenkäter och sedan distribuera rapporterna till rätt kontaktpersoner via en webbportal. Det handlar om ungefär 15 000 rapporter varje år som ska ut till ungefär 260 personer, oftast rektorer. Så det är mycket information som hanteras. Lika viktigt som att rätt person får rapporten är att informationen är tillgänglig på ett enkelt sätt. Vi upplever att användarvänligheten i esMaker är mycket god.

Rapporter för styrning
Rapporterna från skolenkäterna gör det möjligt att jämföra en skolklass i en årskurs med tidigare skolklasser i samma årskurs samt med skolklasser i andra stadsdelar i Stockholms stad. Rapporterna är viktiga indikationer om läget i de kommunala grundskolorna. På vilket sätt och inom vilka områden behöver skolorna göra förändringar? Vilka resurser behövs? 

– Vi förser kommunstyrelsen med rätt underlag för uppföljning av mål och riktlinjer för skolverksamheten. Kommunfullmäktige är Stockholms stads högsta politiska organ. De fastställer mål och riktlinjer för stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen har i sin tur det övergripande ansvaret för att besluten genomförs och följs upp. Vår stad är under ständig utveckling.

1500 1
Rapporter
26 1
Grundskolor
13 1
gymnasieskolor

Vill du veta mer om Anmälningsformulär?

Är du intresserad av funktionen anmälningsformulär eller esMaker paketet?

Kvinna i ljusblå skjorta framför datorn