Analysera färdvägar med

Kartläggningsverktyget pointSurvey integrerar geografisk information i digitala enkäter

Våra kunder

Appen som automatiskt registrerar färdvägar

Kartläggningsverktyget pointSurvey har tagits fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att exempelvis kartlägga skolbarns säkerhet i trafiken.

Kartläggningsverktyget pointSurvey integrerar geografisk information i digitala enkäter. Respondenten laddar ner pointsurveys app, väljer när färdvägen ska startas och sen registreras färdvägen automatiskt. Respondenten kan ladda upp bilder längst vägen, markera ut platser  samt kommentera direkt i pointsurvey appen. 

Numera används pointSurvey inom många områden, exempelvis för att få funktionshindrades syn på tillgänglighet i det offentliga rummet, medborgares syn på trygghet i sin närmiljö samt för att kartlägga säkerheten på arbetsplatser.

pointSurvey är ett komplett verktyg för att skapa digitala enkäter med inbyggd geografisk information som vägar, byggnader och platser. Det är enkelt att medverka i enkäten, som har ett smart och pedagogiskt upplägg. En promenadväg eller en rutt markeras automatiskt när respondenten går, cyklar, åker bil eller buss, enkelt via pointsurveys app. Problematiska platser eller områden anges med ikoner och respondenten kan lämna fria kommentarer eller kommentera via alternativ i en rullist. Svaren hanteras med respekt för respondentens integritet och i linje med GDPR.

Hur fungerar pointSurvey?

Respondenten laddar enkelt och kostnadsfritt ner pointsurveys app. Besvarar eventuella bakgrundsfrågor och sen startar sin färdväg. Färdvägen registreras under transportsträckan och respondenten har möjlighet att ladda upp bilder längst färdvägen, markera platser skriva kommentarer Markera färdvägar, ge respondenten möjlighet att rita sin färdväg från exempelvis hemmet till skolan på en karta. Peka ut platser, ge respondenten möjlighet att peka ut platser på kartor eller bilder. Analysera och bearbeta svaren i realtid med pointSurveys kraftfulla analysdel.

Färdiga färdvägssrapporter

Resultatet av undersökningen presenteras i färdiga rapporter med pedagogiska tabeller, diagram och kartanalyser. I kartanalysen visas statistik över olika färdvägar i olika områden. Platser som markerats som problemplatser analyseras efter område men också enskilt med elevernas specifika kommentarer. Analyser av färdvägar och problemplatser kan även brytas ner i olika delområden.

Skanna QR

Respondenterna kan enkelt skanna en QR kod och komma direkt till formuläret via pointsurveys app.

Färdvägen registreras

Elevernas påbörjar sin färdväg till platsen genom att trycka på start-knappen. Färdvägen registreras automatiskt på väg till och från platsen.

Respondenten laddar upp bilder och markerar platser

Eleverna kan ladda upp bilder, markera platser och skriva kommentarer längst färdvägen

Färdiga rapporter

Färdiga rapporter sammanställs och en översiktlig bild av respondenternas färdväg presenteras.

Entergate har under flera år hjälpt Täby kommun i arbetet med kommunens skolvägsprojekt. Målsättningen för projektet är säkra skolvägar, som är en förutsättning för att barnen ska kunna cykla och gå på ett tryggt sätt, vilket också är av stor betydelse för hälsan och deras utveckling. Det är viktigt är att trafiksäkerhetsarbetet leder till att antalet olyckor och skadegraden minskar.

”Som beställare på en kommun har vi ofta många bollar i luften, 

och vi styr tyvärr inte över vår arbetsschema, men Entergates proffsiga

bemötande har stöttat oss i arbetet för att skapa säkrare skolvägar!”

Karin Aronsson

Projektledare, Täby kommun, teknik- och stadsmiljöavdelningen

Täby kommun har 2020 mottagit bonus och särskilt hedersomnämnande för sitt arbete med skolvägar av SHIFT, Trivector. Med motiviveringen: 

” De har arbetat med skolvägar under många år och den kontinuerliga utvecklingen av arbetet under flera år har givit goda resultat.”

 

Se filmen om pointSurvey

Titta gärna på filmen om pointSurvey. Vill du veta mer om hur pointSurvey fungerar är du välkommen att kontakta oss. 

Fråga, få svar, analysera, utveckla närmiljön.

Skapa! 

Det finns ett färdigt och funktionellt frågebatteri som tagits fram av enkätexperter, men också stor och inbyggd flexibilitet för dig som användare. Anpassa din enkät med egna frågor och bakgrundsinformation. Automatiskt genereras en QR kod som utvalda respondenter skannar in och kommer till er undersökning. 

PointSurvey App

När enkäten är klar för publicering kan du välja hur den ska skickas ut och besvaras för att få bäst spridning och högst svarsfrekvens. Publicera direkt på webb och intranät eller bjud in till medverkan med ett vanligt brev. Du kan även publicera via mobilen och surfplattan eller välja e-post. Det går bra att kombinera flera distribueringsmetoder och sedan sammanställa resultaten i en och samma rapport. 

Analysera och förbättra!

PointSurvey har en snabb och effektiv rapporteringsfunktion.  Svaren samlas in automatiskt och resultaten presenteras i realtid. När all insamlad data analyseras, räknas färdvägar som kan matchas med varandra som en och samma väg. Du får en överskådlig bild som tydligt visar vilka vägar, gång- och cykelbanor som används och vilka platser och situationer som upplevs problematiska.

En kartläggning ger svaren:
Vilka färdvägar används?
Hur
många använder respektive väg?
Hur frekvent används färdvägarna?
Vilka
platser upplevs besvärliga eller farliga?
I vilken grad?

Vi tar hand om hela processen med att analysera vägarna i ert närområde.

Hur kan säkra skolvägar implementeras i er kommun?