Lyssna

Digitala enkäter med geografisk information

Hur kan man skapa säkrare skolvägar? Kartläggningsverktyget pointSurvey har tagits fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att exempelvis kartlägga barns säkerhet i trafiken. 

Kartläggningsverktyget pointSurvey integrerar geografisk information i digitala enkäter, med kartor och bilder där respondenten kan markera ut platser och färdvägar samt kommentera direkt i verktyget.

Den första versionen av pointSurvey togs fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att kartlägga barns säkerhet i trafiken. Numera används pointSurvey inom många områden, exempelvis för att få funktionshindrades syn på tillgänglighet i det offentliga rummet, medborgares syn på trygghet i sin närmiljö samt för att kartlägga säkerheten på arbetsplatser.

Skapa och publicera undersökningar med resultat och feedback i realtid.

pointSurvey är ett komplett verktyg för att skapa digitala enkäter med inbyggd geografisk information som vägar, byggnader och platser. Det är enkelt att medverka i enkäten, som har ett smart och pedagogiskt upplägg. En promenadväg eller en rutt markeras med punkter för start, vägval och slutmål. Problematiska platser eller områden anges med ikoner och respondenten kan lämna fria kommentarer eller kommentera via alternativ i en rullist. Svaren hanteras med respekt för respondentens integritet och i linje med GDPR.

Det är lika enkelt att skapa enkäten, även om funktionerna är avancerade. Du behöver inga specifika förkunskaper, men har tillgång till trygg support.

Hur fungerar pointSurvey? 

Markera färdvägar, ge respondenten möjlighet att rita sin färdväg från exempelvis hemmet till skolan på en karta. Peka ut platser, ge respondenten möjlighet att peka ut platser på kartor eller bilder. Analysera och bearbeta svaren i realtid med pointSurveys kraftfulla analysdel.

Produktlåda pointsurvey

"Som beställare på en kommun har vi ofta många bollar i luften, och vi styr tyvärr inte över vår arbetsschema, men Entergates proffsigt bemötande har stöttat oss i arbetet för att skapa säkrare skolvägar!"


Karin Aronsson

Projektledare

                          Täby kommun, teknik- och stadsmiljöavdelningen

Markera färdvägar

Ge respondenter möjlighet att rita sin färdväg från exempelvis hemmet till skolan på en karta.

Peka ut platser

Ge respondenter möjlighet att peka ut platser på kartor eller bilder.

Analysera och bearbeta svaren

Analysera svaren i realtid i pointSurveys kraftfulla analysdel.

Fråga, få svar, analysera, utveckla närmiljön.
Support ingår.

Skapa!
Det finns ett färdigt och funktionellt frågebatteri som tagits fram av enkätexperter, men också stor och inbyggd flexibilitet för dig som användare. Anpassa din enkät med egna frågor och bakgrundsinformation, hämta in kartor eller bilder till verktyget. Du kan välja vilket område som ska presenteras, ställa in begränsningar för zoom och samt vilken del av kartan som ska vara tillgänglig. Utseendet på din enkät kan anpassas designmässigt, med rätt färger och logotyper.
Sprid!
När enkäten är klar för publicering kan du välja hur den ska skickas ut och besvaras för att få bäst spridning och högst svarsfrekvens. Publicera direkt på webb och intranät eller bjud in till medverkan med ett vanligt brev. Du kan även publicera via mobilen och surfplattan eller välja e-post. Det går bra att kombinera flera distribueringsmetoder och sedan sammanställa resultaten i en och samma rapport. Ett annat tillvägagångssätt är att använda pekskärmar, exempelvis i väntrum, reception eller möteslokal för att nå din önskade målgrupp.
Kartlägg!

PointSurvey har en snabb och effektiv rapporteringsfunktion. När enkäten publicerats börjar insamlingen av respondenternas svar direkt. Svaren samlas in automatiskt i en säker databas och resultaten presenteras i realtid. Du kan när som helst ta del av resultaten som kommit in, även via en extern länk utan att vara inloggad.

När all insamlad data analyseras, räknas färdvägar som kan matchas med varandra som en och samma väg. Du får en överskådlig bild som tydligt visar vilka vägar, gång- och cykelbanor som används och vilka platser och situationer som upplevs problematiska.

En kartläggning ger svaren:
Vilka färdvägar används?
Hur
många använder respektive väg?
Hur frekvent används färdvägarna?
Vilka
platser upplevs besvärliga eller farliga?
I vilken grad?

Se filmen om pointSurvey

Titta gärna på filmen om pointSurvey. Vill du veta mer om hur pointSurvey fungerar är du välkommen att kontakta oss. 


Kundcase

Trafikkontoret i Stockholms stad

Trafikkontoret i Stockholms stad tar hjälp av Entergate i deras arbete med att förbättra trafikmiljön runt skolor i Stockholm. Deras enkäter har fokus på gående och cyklande barn och riktar sig till elever och föräldrar i åk 1-6.

Frågorna handlar om hur eleverna oftast tar sig till skolan, vad man gillar och inte gillar med sin skolväg etc. Dessutom får eleverna rita ut sin färdväg från hemmet till skolan och markera ut både positiva och negativa platser längs vägen.

Haninge kommun

Haninge kommun använder pointSurvey som verktyg för säkra skolvägar. De har skapat enkäter för att få fram underlag i sitt arbete med att förbättra vägar som elever använder till och från skolan. Eleverna har fått svara på bakgrundsfrågor och också rita ut sin väg från hemmet till skolan samt markera ut platser längs vägen som upplevs som trafikfarliga.

  

Alingsås kommun

Alingsås kommun har under flera år arbetat med pointSurvey och var även med och tog fram verktyget. De har arbetat myck- et med en undersökning som heter ”min skolväg” som har gått ut till olika skolor i Alingsås kommun. Eleverna har fått svara på bakgrundsfrågor och rita ut sin väg från hemmet till skolan samt markera ut platser längs vägen som upplevs som trafikfarliga.

 

Gatukontoret Malmö stad

Gatukontoret i Malmö stad använder pointSurvey för att göra olika trygghetsmätningar med hjälp av allmänheten som har möjlighet att besvara digitala formulär och markera ut otryg-
ga platser på en karta. De har även arbetat mycket med att utveckla Malmö stad till en ännu bättre cykelstad och har därför gjort undersökningar som riktat sig till cyklister i staden som fått peka ut platser där de upplever problem.

 

Täby kommun

Entergate har under flera år hjälpt Täby kommun i arbetet med kommunens skolvägsprojekt. Målsättningen för projektet är säkra skolvägar, som är en förutsättning för att barnen ska kunna cykla och gå på ett tryggt sätt, vilket också är av stor betydelse för hälsan och deras utveckling. Det är viktigt är att trafiksäker- hetsarbetet leder till att antalet olyckor och skadegraden minskar.

Kartläggningsformulären används för att få fram underlag i ar- betet med att förbättra vägar som elever använder till och från skolan. Eleverna får svara på bakgrundsfrågor, rita ut sin väg från hemmet till skolan samt markera ut platser längs vägen som upplevs som trafikfarliga.

Fördelar med pointSurvey:
Vill du läsa mer om pointsurvey och Säkra skolvägar?

Du kan läsa mer om Entergates Säkra skolvägar genom att ladda ner vår broschyr. 

Vi tar hand om hela processen med att analysera vägarna i ert närområde.

Kontakta oss så berättar vi mer