Medarbetarenkät & Medarbetarundersökning

Utgångspunkten för Entergates proccess för medarbetarenkäter är enkelheten för dig som kund! Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt, säkert och effektivt sätt att genomföra medarbetarenkäter. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.

medarbetarundersökning, pulsmätning eller en kombination?

Utgångspunkten för Entergates proccess för medarbetarenkäter är enkelheten för dig som kund! Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt, säkert och effektivt sätt att genomföra medarbe- tarenkäter. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.

Strategiskt utvecklingsarbete
Det viktiga med medarbetarenkäter är att kunna se utveckling inom organisationen. Tanken är att enkäten ska kunna beskriva vad utvecklingsarbetet bör fokusera på. Genom att årligen låta medarbetarna svara på enkäten går det att mäta utvecklingen från år till år och hålla god kvalitet med nöjda, engagerade och friska medarbetare. Vi ser att organisationer som kontinuerligt låter sina medarbetare tycka till, skapar stora förutsättningar för att utvecklas.

Sätt era medarbetare i fokus

Syftet med en medarbetarundersökning är att värdera medarbetarnas arbetssituation för att kunna förbättra samspelet och utveckla relationerna mellan chefer och anställda genom hela organisationen. Med en väl genomtänkt och testad enkät går det sedan att på ett enkelt sätt få fram värdefull och viktig feedback från sina medarbetare för att få en trivsam och effektiv arbetsplats.

Ni bestämmer  utformningen – vi täcker hela kedjan av undersökningen

Entergate hjälper er med hela processen, från uppbyggnad av organisationsstruktur till färdiga rapporter. Vi erbjuder en färdigt uppbyggd och väl testad medarbetarenkät som mäter det psykologiska arbetsklimatet på alla nivåer i organisationen. Ni som kund kan välja att utgå från enkäten, göra förändringar eller tillsammans med oss skapa en helt ny enkät. Det viktiga är att det utformas för att passa er och era medarbetare.

Ni bestämmer utformningen - vi täcker hela kedjan av undersökningen

Chefsportaler

För att chefer, kontaktpersoner och administratörer ska kunna vara delaktiga skapar Entergate webbaserade chefsportaler där de kan hålla sig uppdaterade. I chefsportalerna går det att följa svarsfrekvens (redovisas i realtid) för att kunna påminna sina medarbetare att besvara enkäten. I chefsportalen går det också att ta fram rapporter för sina respektive avdelningar/enheter. Hög svarsfrekvens är mycket viktigt och detta är något som vi prioriterar högt. Unika chefsportaler för medabetarenkäter, pulsmätningar, uppföljningsenkäter i realtid.

Förbättringsprojekt

Medarbetarenkäten är viktig men den är inte allt. Det viktigaste är vad som händer efter mätningen, vad som görs av resultatet och
vad som händer mellan mätningarna, hur vi värnar ett aktivt medarbetarskap och ett stödjande ledarskap. För att kunna följa upp resul- tatet av medarbetarenkäten finns funktionen Förbättringsprojekt. När en medarbetarenkät är genomförd kan varje enhet lägga till förbättringsprojekt direkt i portalen för att konkret kunna arbeta vidare med de områden som behöver förbättras.

En kvinna i kavaj diskuterar med man i tshirt
Kvinna i ljusblå skjorta framför datorn

Kombinera pulsmätningar med medarbetarundersökningar

Nulägesbild -Pulsmätningar

Syftet med enkäten är att ge en nulägesbild av medarbetarnas syn på sitt arbete, sin arbetsprestation och den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten har förutom frågor om medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö, fokus på ett aktivt medarbetarskap, egna arbetsinsatser, engagemang, samarbete och resultat.

Rapporter på alla nivåer

Medarbetarenkätens resultat är ett underlag för dialog om styrkor, förbät-tringsområden och utveckling av verksamheten på alla nivåer i organisationen. Vi tar ansvar och avlastar er med allt arbete kring medarbetarenkäten ochlevererarfärdigarapporter.

I rapporterna presenteras resultatet i grafiska diagram, tabeller, statistik och index.

Anonymitet, GDPR & WCAG​

För att få hög svarsfrekvens är det viktigt att kunna anpassa

utskick och tillvägagångssättet för medarbetarna. Oavsett tillvägagångssätt tar Entergate alltid ansvar för hela processen, garanterar 100 % anonymitet och skapar en trygg miljö för era medarbetare då de svarar på enkäten.

Vi är helt GDPR anpassade, oavsett om du använder våra system i rollen som administratör, användare, mottagare eller respondent behöver du känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt .Systemet är även byggd utifrån EU:s tillgänglighetsdirektivs riktlinjer för webbutveckling.

Vi utformar medarbetarundersökningen efter er organisation.

Hur vill ni arbeta och vilka åtgärder behöver ni ta?

Varför Entergates medarbetarenkät?
Vill du läsa mer om medarbetarenkäter?

Du kan läsa mer om Entergates medarbetarenkäter genom att ladda ner vår broschyr. 

Kontakta oss för mer information: