Svenska Engelska

Medarbetarenkät

Entergates metod för genomförande av medarbetarenkäter är utvecklad i samarbete med Umeå kommun och Sociologiska institu- tionen vid Umeå Universitet och är speciellt anpassad för offentlig sektor.
Utgångspunkten för medarbetarenkäten är enkelheten för dig som kund! Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt och effektivt sätt att genomföra medarbetarenkäter. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.


Strategiskt utvecklingsarbete

Det viktiga med Medarbetarenkäten är att kunna se utveckling inom organisationen. Tanken är att enkäten ska kunna beskriva vad utvecklings- arbetet bör fokusera på.

Genom att årligen låta medarbetarna svara på enkäten kan man mäta utvecklingen från år till år och hålla god kvalitet med nöjda, engagerade och friska medarbetare. Vi ser att organisationer som kontinuerligt låter sina medarbetare tycka till, skapar stora förutsättningar för att utvecklas.

Sätt era medarbetare i fokus

Syftet är att värdera medarbetarnas arbetssituation för att kunna förbättra samspelet och utveckla relationerna mellan chefer och anställda genom hela organisationen. Med en väl genomtänkt och testad enkät går det sedan att på ett enkelt sätt få fram värdefull och viktig feedback från sina medarbetare för att få en trivsam och effektiv arbetsplats.

Ni bestämmer utformningen – vi täcker hela kedjan av undersökningen

Entergate hjälper er med hela processen, från uppbyggnad av organisa- tionsstruktur till färdiga rapporter. Vi erbjuder en färdigt uppbyggd och väl testad medarbetarenkät som mäter det psykologiska arbetsklimatet på alla nivåer i organisationen. Ni som kund kan sedan utgå från enkäten, göra förändringar eller tillsammans med oss skapa en helt ny enkät. Det viktiga är att det utformas för att passa er och era medarbetare.Enkäten

Syftet med enkäten är att ge en nulägesbild av medarbetarnas syn på sitt arbete, sin arbetsprestation och den psykosociala arbetsmiljön.

Enkäten har förutom frågor om medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö, fokus på ett aktivt medarbetarskap, egna arbetsinsatser, engagemang, samarbete och resultat.

Enkäten består av 68 frågor som i sin tur bildar 11 faktorer. I varje faktor ingår varierande antal frågor som bidrar till att ge en bild av området.
Medarbetarenkät, nöjda medarbetare

Utskick

För att få hög svarsfrekvens är det viktigt att kunna anpassa utskick och tillvägagångssättet för medarbetarna. Medarbetarna är alltid anonyma när de besvarar enkäten.

Entergate tar ansvar för hela processen, garanterar 100 % anonymitet och skapar en trygg miljö för era med- arbetare då de svarar på enkäten.


Följande utskickstyper kan kombineras:

Via e-post
Via brev
Via pappersenkät
Via hemsida

Resultat


Medarbetarenkätens resultat är ett underlag för dialog om styrkor, förbättringsområden och utveckling av verksamheten på alla nivåer i organisationen. Vi tar ansvar och avlastar er med allt arbete kring medarbetarenkäten och levererar färdiga rapporter. I rapporterna presenteras resultatet i grafiska diagram, tabeller, statistik och index.

Nedan visas några av de många funktioner som kan användas i presentation av resultatet:
  • En rapport per avdelning/enhet/gren i organisationsträdet
  • Jämförelse uppåt i organisationen
  • Medelvärde
  • NMI
  • Korstabulering
  • Urval
  • Index


Då resultat av medarbetarenkäter är känsligt material, kontrollerar och kvalitetssäkrar vi rapporterna före utskick. Vi garanterar att allt material hanteras korrekt under hela processen.Delaktighet och förbättring


Portal
För att chefer, kontaktpersoner och administratörer ska kunna vara delaktiga skapar Entergate portaler där de kan hålla sig uppdaterad. I portalerna kan man t.ex. följa svarsfrekvens (redovisas i realtid) för att kunna pusha sina medarbetare att svara. Genom portalen går det också att ta fram rapporter för sina respektive avdelningar/enheter.

Förbättringsprojekt
Medarbetarenkäten är viktig men den är inte allt. Det viktigaste är vad som händer efter mätningen, vad som görs av resultatet och vad som händer mellan mätningarna, hur vi värnar ett aktivt medarbetarskap och ett stödjande ledarskap. För att kunna följa upp resultatet av medarbetarenkäten finns funktionen Förbättringsprojekt. När en medarbetarenkät är genomförd kan varje enhet lägga till förbättringsprojekt direkt i portalen för att konkret kunna arbeta vidare med de områden som behöver förbättras.

Varför medarbetarenkät hos Entergate?


Självklart ingår support till både kontaktpersoner, chefer och medarbetare och vi på Entergate lägger stor vikt vid kommunikation med kund för att fungera som bollplank under hela processen.