Svenska Engelska

Skolenkät

Bakgrund

Skolenkäten är en undersökning som syftar till att kunna få en samman- ställande bild över elever, lärare och föräldrars syn på skolklimatet. Detta underlag kan sedan användas för att arbeta vidare med det som behöver utvecklas och förbättras på skolan. Utgångspunkten för skolenkäten är enkelheten för er! Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt och effektivt sätt att utföra stora skolundersökningar på. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.

Syfte

Sätt elever, lärare och föräldrar i fokus
Syftet med Skolenkäten är att kunna få feedback från så väl elever, lärare men också föräldrar för att få en helhetssyn från alla de som arbetar och berörs av skolverksamheten. Det kan t.ex. handla om frågor så som: trivsel, trygghet och delaktighet. Med resultatet som utgångspunkt går det sedan att arbeta vidare för att skapa en trivsam och effektiv skola. Att låta elever, lärare och föräldrar tycka till, visar också att man vill göra dem delaktiga i skolverksamheten, vilket har ett värde i sig.
enkät


enkät

Uppbyggnad och organisationsträd

Hela processen utgår från ett organisationsträd där alla skolområden, skolor och klasser finns med. Då enkäten ska besvaras utgår man från unika länkar eller lösenord som är kopplade till rätt del i trädet (dvs. rätt skola och klass). Detta innebär att respondenterna själv inte behöver ange den bakgrundsinformationen i enkäten. Det går aldrig att knyta samman ett enkätsvar med en enskild individ, då enkäten genomförs helt anonymt.

Enkäten är till för att beskriva skolan i helhet och inte enskilda respondenters åsikter.

Ni bestämmer utformningen –
vi täcker hela kedjan av undersökningen

Entergate hjälper er med hela processen, från uppbyggnad av organisationsstruktur till färdiga rapporter. Vi erbjuder en väl testad process för genomförandet av skolenkäter. Ni som kund kan sedan utgå från detta, göra ändringar eller tillsammans med oss anpassa hela genomförandet. Det viktiga är att det utformas för att passa er och era respondenter.


Utskick

Det viktiga för att få hög svarsfrekvens på skolenkäten är att kunna anpassa utskick efter målgrupp. Enkäten kan skickas ut och besvaras på en mängd olika sätt, tex. klasslösenord eller unika länkar.

Vid en skolenkät, där både barn och vuxna ska kunna svara, erbjuder vi ett antal olika verktyg för att klara av detta. Bland annat erbjuder vi ett registreringsverktyg där t.ex. klasslärare kan registrera antalet elever i respektive klass för att sedan få ut klasslösenord eller unika anonyma lösenord/länkar till respektive elev.

Via e-post
Via brev
Via pappersenkät
Via hemsida

En kombination av ovanståendeenkät

Resultat

När enkäten är slutförd så skapas rapporter innehållande resultatet för de olika delarna i organisationen t.ex. skolområde, skola och klass. I rapporterna redovisas även jämförelse uppåt i organisationen så att en skola kan jämföras mot t.ex. ett skolområde och hela kommunens resultat.

Resultat presenteras med grafiska diagram, tabeller, statistik och index i något av formaten Word, pdf, PowerPoint och Excel. Eller varför inte presentera resultatet via en extern webbsida.
Detta är några av de många funktioner som kan användas för att ta fram rapporter av resultatet:
  • En rapport per skolområde/skola/gren i organisationsträdet
  • Unik jämförelse uppåt i trädet
  • Medelvärde
  • NKI
  • Korstabulering
  • Urval


Delaktighet och förbättring


Portal
För att rektorer, kontaktpersoner och administratörer ska kunna vara delaktiga skapar Entergate portaler där de kan hålla sig uppdaterad. I portalerna går det att t.ex. följa svarsfrekvens (redovisas i realtid) för att kunna pusha respondenterna att svara. I portalen går det också att ta fram rapporter för sina respektive skolor.


Förbättringsprojektet
För att kunna följa upp resultatet av skolenkäten finns funktionen Förbättringsprojekt. När en skolenkät är genomförd ska varje rektor/kontaktperson kunna lägga till förbättringsprojekt direkt i portalen för att konkret kunna arbeta vidare med de områden som behöver förbättras.

Varför skolenkät hos Entergate?


Självklart ingår support till både rektorer, kontaktpersoner och respondenter och vi på Entergate lägger stor vikt vid kommunikation med kund för att fungera som bollplank under hela processen.