Kundcase

Umeå kommun

Genomför kursutvärderingar, elev- och lärarenkäter med esMaker​

Umeå kommun förbättrar gymnasieskolan med esMaker

Anna Persson är skolstrateg med uppdrag att analysera framgångsfaktorer och hitta förbättringsområden inom den kommunala gymnasieskolan i Umeå kommun. – För att mäta resultat av förbättringsarbetet över tid, så är Entergates enkätverktyg esMaker ett jättebra stöd i processen.

Utmaningen
Olika förutsättningar och stora skillnader mellan olika verksamheter och program är en utmaning för den som har det övergripande ansvaret. Under 2012 påbörjades utvecklingen av ett systemstöd för att kunna genomföra kursutvärderingar, elev- och lärarenkäter.

 – Det är svårt att hitta generella framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter i en verksamhet med stora skillnader i kurser, elevunderlag och kompetenser. Även om jag har helikopterperspektiv, så behöver jag dyka ner för att få en mer detaljerad bild.

”Entergate är som en bra kompanjon i mitt och kommunens utvecklingsarbete – vi gör detta tillsammans.”

-Anna Persson, Skolstrateg inom den kommunala gymnasiumskolan i Umeå kommun

Verktyg och process
Entergate utvecklade en portal, där läraren loggar in för att starta en utvärdering avslut och med några enkla knapptryck publiceras enkäten till eleverna via lärplattformen.

– Elevenkäterna tar upp en mängd frågor och faktorer. Vi utgår till stor del från Skolinspektionens enkät och använder den som grund, för att även kunna möta oss nationellt och jämföra hur Umeå kommuns gymnasieskolor står sig jämfört med Sveriges övriga gymnasieskolor. Men vi adderar även egna frågor.

 

Hög svarsfrekvens
På de kommunala gymnasieskolorna i Umeå kommun går cirka 3 700 elever. Målsättningen är en svarsfrekvens på minst 80 procent.

– Med tanke på att det är så pass många elever och att det inte är gymnasieelevernas favoritsysselsättning att svara på enkäter, så är vi väldigt nöjda. Vi når våra mål och har en väldigt hög svarsfrekvens.

”Varje år skapas cirka 1 300 rapporter där det går att få ut statistik enligt en mängd olika parametrar. Ett värdefullt stöd i vår process.”

Om Umeå kommun: Norrlands mest välbefolkade kommun, och även den mest snabbväxande kommunen

Invånare: Här bor 129 000 invånare (2019/2020)

Gymnasieelever: 3 700 i kommunal regi

Gymnasielärare: Cirka 370 i kommunal regi

Enkätverktyget: Umeå kommun använder Entergates molnbaserade esMaker som gör det enkelt att genomföra undersökningar och skapa webbenkäter, distribuera till elever och analysera resultatet i ett och samma verktyg. 

Nytta och resultat
Enkätundersökningarna ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en övergripande screening av verksamheten på ett systematiskt sätt över tid.

– Varje år skapas cirka 1 300 rapporter där det går att få ut statistik enligt en mängd olika parametrar. Det är ett väldigt värdefullt stöd i processen för vårt förbättringsarbete över tid. Det ger även skolor eller specifika program en direkt fingervisning om gjorda satsningars resultat. Ett exempel bland många kan vara hur ändrad schemaläggning påverkat graden av upplevd stress bland elever.

”Även om jag har helikopterperspektiv, så behöver jag dyka ner för att få en mer detaljerad bild.”

Samarbetet med Entergate

När Anna Persson tillträdde tjänsten som skolstrateg var esMaker etablerat i verksamheten sedan många år.

– Det är ett inarbetat system som löper friktionsfritt för lärare och elever. För egen del fungerar samarbetet jättesmidigt. Jag har en kontaktperson som är lyhörd och fångar upp mina önskemål, som håller koll på utvecklingen och har rätt kompetens att genomföra förbättringar och följa upp. Entergate är som en bra kompanjon i mitt och kommunens utvecklingsarbete – vi gör detta tillsammans.

370 0
Gymnasieelever
37 1
Gymnasielärare
130 1
Rapporter

Vill du veta mer om kursutvärderingar?